ความภาคภูมิใจของเรา
นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร แพทย์ดีเด่นในชนบท คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลรามัน ได้ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA

โดย...สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548
- 8 มีนาคม 2550ปี 2535 โรงพยาบาลแม่บท
โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข
รพช. 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ปี 2538 รางวัลชนะเลิศ
โรงพยาบาลดีเด่น
ตามโครงการปรับปรุง
โฉมหน้าสถานบริการฯ
จังหวัดยะลา

ปี 2538
รางวัลสนับสนุนงาน สสม.
ดีเด่น จ.ยะลา
รางวัลหมู่บ้าน สสม.ดีเด่น
รางวัล อสม.ดีเด่น เขต12
ปี 2538
รางวัลชนะเลิศ
รพช.ขนาด 30 เตียง
ดีเด่น ของ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ปี 2538 รางวัลชนะเลิศ
รพช.ขนาด 30 เตียง
ดีเด่น เขต 12
การพัฒนาระบบบริการ
ฝ่ายการรักษาพยาบาล
และ
ส่งเสริมสุขภาพ
ปี 2541
นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ปี 2542
รางวัลชนะเลิศ
กองเชียร์
และเชียร์ลีดเดอร์
กีฬาสาธารณสุข
เขต 12
ปี 2543
นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร
แพทย์ดีเด่นในชนบท
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
       
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
ISO 9001: 1994 19/10/43
ISO 9001 : 2000 18/05/44
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอรามัน
ปี 2539 ดีเด่น 5 จว.ภาคใต้
ปี 2542 ดีเด่น ของเขต 12
ปี 2544 ดีเด่น ของเขต 12
       
รางวัลสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน
ระดับ "เหรียญทอง"
3 ปี ( 2544 - 2547 )
ปี 2546
ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
 
   
29 ก.ย.2546
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอรามัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประเภทการบริหารจัดการ
ภาพรวมเครือข่ายบริการสุขภาพ ตามโครงการประเมินคุณภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดยะลา ประจำปี 2546
29 พ.ย.2547
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอรามัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ตามโครงการประเมินเครือข่าย
บริการสุขภาพ
จังหวัดยะลา ประจำปี 2547