...ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์เภสัชกรรมโรงพยาบาลรามัน ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
 
คลังความรู้ทางวิทยาการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มเภสัชกรผู้ให้การดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
และผู้ป่วยเอดส์แห่งประเทศไทย
โครงการ VIM องค์การเภสัชกรรม
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ด้านจุลชีพแห่งชาติ (ประเทศไทย)
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(สรพ.)
AIDsInfo
DIS WHO
medical Progress CME Journal
Mims Thailand
SIGN
NEJM
National Kidney Foundation
Us IDSA
AAP guideline
AAP
ChemIDplus
Dietary Suppliments
ค้นชื่อสามัญจากชื่อการค้า (ไทย)
ค้นชื่อการค้าจากชื่อสามัญ (ไทย)
US Pharmacopeia
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
Int.prog.chem
Toxnet
pubMed
Medsafe
RxMed
Electronic Medicines (eMc)
Electronic Medicines Agency
RxList
Medical Calculators
D/I checker:Medscape
D/I checker:Drugs
Drugsafetysite
Lactmed
SafeFtus
องค์การเภสัชกรรม
เภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง

ภาพกิจกรรม

ประชุมระบบยา ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ซ้อมแผนอัคคีภัยหน่วยงานคลังยา วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ประชุมระบบยา ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ประชุมระบบยา ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 28 ตุลาคม 2558
ประชุม RM ณ ห้องประชุมศูนย์ภาพ วันที่ 13 ตุลาคม 2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 25 สิงหาคม 2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 13 สิงหาคม 2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 7 สิงหาคม 2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 27 กรกฏาคม2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 20 กรกฏาคม2558
ประชุมทีมนำระบบยา ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 15 กรกฏาคม2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 9 กรกฏาคม2558
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ประชุมระบบยา ณ ห้อง 5 ส วันที่ 24 มิถุนายน 2558
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมโรงพยาบาลรามัน ตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในพื้นที่ อ.รามัน วันที่ 19 มิถุนายน 2558
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรมโรงพยาบาลรามัน ตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านตะโละยามิง ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา วันที่ 12 มิถุนายน 2558
 
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม วันที่ 4 มิถุนายน 2558
เภสัชกรรมโรงพยาบาลรามัน ร่วมประชุมวิชาการ warfarin clinic และstreptokinase
ณ โรงพยาบาลยะลา วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ประชุมทีมนำระบบยา
ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เจ้าหน้าที่เภสัช ร่วมปั่นจักรยาน
เพื่อสันติภาพ สู่ปลายทางเพื่อสันติสุข ในงานมหกรรมเบิกฟ้ารามัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 
Safety brief หน่วยงานเภสัชกรรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ประชุมทีมนำโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2558
ประชุมทีมนำระบบยา ณ ห้องศูนย์คุณภาพ วันที่ 29 เม.ย 58
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน วันที่ 24 เม.ย 58
วันที่ 2 มี.ค 58 ฝ่ายเภสัชกรรมตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตอำเภอรามัน ในโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Primary GMP)
ประชุม safety brief ฝ่ายเภสัชกรรม วันที่ 29 ธ.ค. 57
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรรมร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดยะลา ณ สนามกีฬาอำเภอเบตง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค 57
ประชุมทบทวนรายงานอุบัติการณ์ระบบยาประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 3 ธ.ค. 2557
กิจกรรม 5ส ฝ่ายเภสัชกรรม วันที่ 27 พ.ย. 2557
Safety brief ห้องยาใน วันที่ 21 พ.ย. 2557
วันที่ 12-13 พ.ย. 57 ทีมนำระบบยาและ RM ลงตรวจประเมิน ward ชายและ ward หญิง

เภสัชกรและพยาบาลรพ.รามันร่วมอบรม HA 607 หัวข้อ"การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย" วันที่ 11-13 พ.ย. 57 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

วันพุทธที่ 5 พ.ย. 57 คณะกรรมการระบบยาร่วมกันทบทวนและประเมินการใช้ high alert drug

ประชุมระบบยา : แนวทางการแก้ไขรายงานอุบัติการณ์ของหน่วยงาน
วันที่ 3 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุม 5 ส

ประชุมระบบยา วันที่ 23 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม 5 ส

ประชุมวิชาการห้องยา ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.ค 57 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง(chronic kidney disease) บรรยายโดย ภก.รอนี กาเดร์
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย

ประชุมคณะกรรมการระบบยา วันที่ 2 ก.ค.57
วันที่ 30 พ.ค 57 ภก.ณรงค์ ว่องประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม มอบอินทผาลัม เพื่อละศีลอดในเดือนรอมาฎอนให้กับเจ้าหน้าที่ห้องยา
ประชุมวิชาการ เรื่อง ตัวส่งสัญญาณเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADE trigger tools) วันที่ 29 พ.ค 57
ทีมระบบยา ตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบยา วันที่ 26 มิ.ย 57 ได้แก่ ระบบแพ้ยา ระบบ drug reconcile ระบบการ round IV ระบบการบริหารยา stat ระบบการป้องกันการเกิด administration error และระบบบริหารยาเสี่ยงสูง(high alert drugs)
ประชุมวิชาการห้องยาสำหรับเภสัชกร และเจ้าหน้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำวันที่ 26 พ.ค.57 เรื่อง "การบริหารยา Streptokinse "
ประชุมประเมินประสิทธิภาพระบบยา วันที่ 29 เม.ย 57
ทีมระบบยา และทีมความเสี่ยงฯ ตรวจประเมินหน่วยงาน วันที่ 23 เม.ย 57
  • ประชุมการบริหารคลังเวชภัณฑ์และติดตามการดำเนินงาน ADR ใน รพ.สต. วันที่ 24 มี.ค 57
  • มอบรางวัลการจัดอันดับรพ.สต.ที่ผ่านการประเมินการบริหารคลังเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ 1- 3 ได้แก่ รพ.สต.ท่าธง รพ.สต.โกตาบารู และรพ.สต.กาลอ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโภชนากร กำหนดมาตรฐานในการดำเนินงาน อาหารปลอดภัย เมื่อวันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557
ทีมนำระบบยาและ RM เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 15 วันที่ 11-14 มี.ค. ปี 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี
Cleaning day ห้องยา OPD วันที่ 28 ก.พ. 57
Quick round ระบบยา วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมวิชาการเรื่อง Administration Errors ณ ห้องประชุมเล็ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ทีมระบบยาทบทวนรายงานอุบัติการณ์และติดตาม Administration errors ของหน่วยงาน
ณ ห้องประชุม cockpit 5 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมระบบยา เรื่องการติดตาม administration errors ของหน่วยงาน
ณ ห้องสมุด รพ.รามัน 29 มกราคม 2557
Mornong brief ห้องยา ประจำวันที่ 29 ม.ค 57
มอบรางวัลให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่ขยันทำงาน 2 ท่าน ได้แก่ นายแวอับดุลเราะมัน บือราเฮง และนส.ยามีละ มามะ วันที่ 24 ม.ค. 2557
มอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้อุทิศเวลาให้กับราชการลาป่วย ลาพักผ่อนน้อยที่สุดในรอบ 7 เดือน ได้แก่ ภญ.นิรุสลีนิน มะเต๊ะ จพง.นัสรุน สลาม จพง.นูรุลซาฮาด๊ะห์ ยูนุ๊ วันที่ 23 ม.ค. 2557
ประชุมระบบยาวันที่ 15 ม.ค 57 : ทบทวนและแก้ไขรายงานอุบัติการณ์
บรรยายเรื่อง "การใช้ยา high alert drugs ในห้องคลอด" วันที่ 9 มกราคม 2557 โดย ภญ.ริฏา มุสลีมานุกูล
เลี้ยงต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ & Thank you party วันที่ 9 มกราคม 2557
Morning brief & มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2557
Morning brief วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2556
ประชุมระบบยา ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ประชุมระบบยา ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 4 ธันวาคม 2556
ประชุมทบทวนระบบยา ณ ห้องประชุม Cockpit วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ประชุมลดการใช้ยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 % วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ประชุมเรื่องลดการใช้ยา 10 % ของผู้ป่วย DM-HT ณ ห้องศูนย์คุณภาพ วันที่ 14 ต.ค. 2556

ประชุมทีมระบบยา ณ ห้องประชุม 5 ส วันที่ 25 ก.ย. 2556

ประชุมระบบยา : ชี้แจงผลการจัดอบรมระบบอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28 ส.ค. 2556

ประชุมระบบยา : ทบทวนรายงานอุบัติการณ์และชี้แจงการปรับปรุงระบบแพ้ยา วันท ี่31 ก.ค. 56

ประชุมระบบยา วันที่ 24 ก.ค. 56

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศึกษางานเรื่องระบบยาในรพชุมชน โดย ภก.ริฏา มุสลิมานุกูล
ณ ห้องประชุม 5 ส รพ.รามัน วันที่ 13 ก.ค. 55
ประชุมภาคีเครือข่ายระบบยา/ความเสี่ยง จังหวัดยะลา ณ รพ.รามัน วันที่ 25 มี.ค.54
 

Pioglitazone
Azithromycin syrups
Cefdinir syrups
Lactulose
Streptokinase
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
การใช้ยา antibiotic
ยารักษาโรคเรื้อน
Nalador present
การป้องกันผู้ป่วยตกเลือด
หลังคลอด (PPH)
การใช้ยาในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง
pregnancy
pregnacy category
medpreg
Lactation
Breast Feeding-Maternal
Lactation
ความคงตัวของยา
ความคงตัวของยาฉีด
drug inter action

High Alert drugs

Adrenaline inj.
Amiodarone inj.
Calcium gluconate inj.
Digoxin inj.
Dopamine inj.
KCl inj.
Morphine inj.
Nalador inj.
Regular insulin inj.
Streptokinase inj.
บัญชียา DUE
Acyclovir inj
Adenosine
Arcoxia
Augmentin
Azithromycin
Ceftazidime
Cefdinir syr
Celecoxib
Clindamycin inj
Hydralazine inj
Omeprazole inj

โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร 0-7329-5499
webmaster e-mail
:
raman@ramanhospital.com อัพเดทวันที่ 23 ก.ย..56
l
visitor ramanhospital website counter