แ น ะ นำ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า มั น
         
 
 
  รายงานประจำปี
 จุดซักประวัตผู้ป่วยนอก
  งานเวชระเบียน
  งานทันตกรรม
  งานเภสัชกรรม
 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  ศูนย์เปล
  งานเวชปฏิบัติครอบครัว
     และชุมชน
  งานเอ็กซเรย์
  งานสุขภาพจิต
  งานแพทย์แผนไทย
  งานชันสูตร
  งานสูติกรรม
  ห้องผ่าตัด
  งานโภชนาการ
  งานซักฟอก
  จ่ายกลาง 
  ซ่อมบำรุง
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานสุขศึกษาและ
    พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  งานสุขาภิบาล
  งานผู้ป่วยในหญิง
  งานผู้ป่วยในชาย
  งานประกันคุณภาพ
และเครือ
ข่าย
  งานบริหารงานทั่วไป 
 
โรงพยาบาลรามัน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่
เลขที่ 207 หมู่ 1 ตำบลกายูบอเกาะอำเภอรามัน จังหวัดยะลา อยู่ห่างจาตัวจังหวัด
ประมาณ 25 กิโลเมตร

พ.ศ.2498 : ได้เช่าห้องแถวของสุขาภิบาล เรียกว่า สุขศาลา
พ.ศ.2503 : ได้งบสร้างสถานีอนามัยชั้น 1
พ.ศ.2505 : ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยมีแพทย์ประจำ
พ.ศ.2520 : ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 10 เตียง
พ.ศ.2528 : ได้งบประมาณสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ทดแทนอาคารหลังเก่า
พ.ศ.2533 : ได้งบประมาณสร้างโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง
พ.ศ.2536 : ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง
พ.ศ.2541 : ได้งบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด 60 เตียง
พ.ศ.2542 : ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียงประวัติโรงพยาบาลรามัน
 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 207 ถ.เมืองรามัน  ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน    จ.ยะลา  มีเนื้อที่ 25 ไร่เศษ ห่างจากตัวอำเภอเมืองยะลา 26  กิโลเมตร  รับผิดชอบงานรักษาพยาบาล16  ตำบล  90  หมู่บ้าน ประชากร 88,690  คน ( ข้อมูล ณ. 30 กันยายน 2551 )
โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 328  คน ให้บริการแก่ผู้รับบริการรวมทุกประเภทรวม 10,5249  ครั้ง  เฉลี่ยมีผู้มารับบริการทุกประเภท 368 ราย/วัน  จำนวนผู้ป่วยในจำนวน 6,800 ราย    มีอัตราการครองเตียงร้อยละ  113.8 และมีวันนอนเฉลี่ย 3.7 วัน/ราย
รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2504 : นายแพทย์ดิเรก            น้อยยาโน
พ.ศ. 2405 - พ.ศ. 2506 : นายแพทย์เสรี              สมเศรษฐ
พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2509 : นายแพทย์ณัฐพงษ์        ณ นคร
พ.ศ. 2510 - พ.ศ.2512 : นายแพทย์ดิเรก            น้อยยาโน
พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2518 : นายแพทย์ณัฐพงษ์        ณ นคร
พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2518 : แพทย์หญิงขนิษฐา        มหัดฆะกาญจน์
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2519 : นายแพทย์ไพรัช            ศุภกาญจน์ตันดี
พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522 : นายแพทย์วิวัฒน์           โรจนพิทยากร
พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523 : นายแพทย์นิพนธ์            ธาราภูมิ
พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524 : นายแพทย์สิทธา            พิทักษ์ดรรถนน       
พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526 : นายแพทย์กุลเดช           เตชะนภารักษ์
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527 : นายแพทย์อิทธิพล          เก่งลือชา
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528 : นายแพทย์สุรเชษฐ์         เลิศมนัสชัย
พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529 : นายแพทย์รณชัย            คงสกนธ์
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน : นายแพทย์รอซาลี            ปัตยะบุตร
 
         

         
โรงพยาบาลรามัน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7329-5023 , 0-7329-5098 โทรสาร073295499
webmaster e-mail : raman@ramanhospital.com